Pre identifikáciu platby v informačnom systéme je nevyhnutné, aby ste pri platbe použili jedinečný VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu - bude Vám doručený emailom v tzv. PRÍKAZE NA ÚHRADU. VARIABILNÝ SYMBOL JE ROVNAKÝ PRE PLATBU ŠKOLNÉHO I RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU - ALE ÚČTY SÚ ROZDIELNE:

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ

Výška školného:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku2 v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej základnej umeleckej škole: ( S ČV )

a) pre skupinové vyučovanie prípravného štúdia mesačne sumou vo výške 9 €

b) pre skupinové vyučovanie základného štúdia a štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 10 €

c) pre skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia mesačne sumou vo výške 15 €

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 16 rokov veku2 v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej základnej umeleckej škole: (BEZ ČV )

a) pre skupinové vyučovanie prípravného štúdia mesačne sumou vo výške 16 €

b) pre skupinové vyučovanie základného štúdia mesačne sumou vo výške 19 €

c) pre skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia mesačne sumou vo výške 24 €

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 16 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku2 v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej základnej umeleckej škole3 alebo v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu: ( BEZ ČV )

a) pre skupinové vyučovanie prípravného štúdia mesačne sumou vo výške 27 €

b) pre skupinové vyučovanie základného štúdia a štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 35 €

c) pre skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia mesačne sumou vo výške 45 €.

Príspevok na školné odvíjajúci sa od ČESTNÉHO VYHLÁSENIA sa platí dvakrát v roku, za každý polrok a to do 15.9. a do 15.2. 

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Výška príspevku je 30 eur na školský rok

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

 

 

f t g