Hoci je sieť ZUŠ na Slovensku dobre vybudovaná a vybavená osnovami, ktoré sú základom vyučovacieho procesu, každá z nich si úplne samozrejme buduje svoj vlastný profil. Výchovno-vzdelávacie  výsledky nezáležia len od dokonalého zvládnutia obsahu jednotlivých predmetov. Každá dobrá Škola by si mala uvedomiť, že je súčasťou života istej spoločnosti. Nie je naším cieľom ani poslaním  vychovávať samých profesionálnych umelcov, ale v prvom rade plnohodnotných ľudí s citlivým a nekonvenčným prístupom k životu a k problémom, ktoré odžité roky prinášajú.

machula  

Za samozrejmú súčasť výchovnej zložky vyučovania považujeme obosielanie výstav a súťaží s výtvarným zameraním prácami detí. Naučia sa zvládnuť vzájomné porovnávanie, prezentáciu na verejnosti, prežívanie vlastného (ne)úspechu i radosti z úspechu spolužiaka, zodpovednému prístupu k výsledkom vlastnej práce,  ktorá reprezentuje nielen ich vlastné osoby, ale aj školu, mesto a republiku. Ako prípravu k vzájomnej tolerancii vo výtvarnom prejave sa realizovoli výstavy žiakov a ich pedagógov v Detskej galérii. V rokoch 1991-1995 mala vlastné priestory na Puškinovej ul., neskôr na Oštepovej ul. Bola vynikajúcou predprípravou  na prezentáciu diel na iných verejných miestach. Z finančných dôvodov sa stiahla do skromnejších priestorov vo vlastnej budove školy a prežila v tradícii mini-  pracovných výstav, kde dvaja pedagógovia predstavujú v dvoj-trojmesačných intervaloch svojich žiakov. Skupina pre dospelých sa podieľa aj na adjustácii a inštalácii vlastných prác.

Každoročným vyvrcholením spoločného úsilia učiteľov a žiakov je záverečná výstava, ktorá je spojením vyučovacej teórie a praxe s realitou života. Nenásilným a praktickým spôsobom žiakov vovádza do základných zásad verejného vystupovania. Snaží sa im vštepiť potrebu pravidelného vnímania výtvarných artefaktov. Pedagógovia sa nebránia konfrontácii so žiackym pohľadom na ich vlastnú tvorbu. Pravidelné výstavy prác učiteľov im umožňujú spoznať toho "svojho" i ostatných prostredníctvom výtvarnej činnosti.

 alica

 
Pravidlom sa stali aj 3-denné krajinárske kurzy pre absolventov I.stupňa základného štúdia, realizované priamo v plenéri. Praktické zoznámenie sa s preberanou teóriou výtvarného umenia predstavujú vzdelávacie exkurzie pre stredoškolákov.

krajinarska
 
Ak sa nám podarí pripraviť pre život mladých ľudí s tvorivým prístupom k riešeniu problémov, s potrebou aktívne a rozumne tráviť svoj voľný čas, bez barličiek nazývaných návykové prostriedky, s chuťou po neustálej zvedavosti a s nezaujatým postojom k ostatným ľudom a názorom, aktívnych ochrancov životného prostredia a nepriateľov rasizmu a intolerancie v každej jej podobe, ľudí s patričnou úctou a sebaúctou, poslanie nášho typu škôl bude splnené. A na záver: Ďakujeme Vám, naši žiaci, že sme nútení v každodennej diskusii s Vašimi postrehmi, postojmi pracovať na našom zdokonaľovaní.
                                                                     PhDr.Ľudmila Hegyesyová, zakladajúca a dlhoročná riaditeľka školy
 

KERAMIKA

 MG 1132

Predmetom rozšíreného vyučovania Keramika je tvorba úžitkovej i umeleckej keramiky. Žiaci si sami pripravujú  kresliarske návrhy a následne podľa nich tvoria svoje dielka rôznymi technikami : ručným modelovaním, modelovaním pomocou foriem, ale i tvarovaním na hrnčiarskom kruhu. Ďalšou zaujímavou činnosťou, ktorú si žiaci môžu skúsiť je dekoratívne spracovanie keramiky pomocou keramických glazúr a farieb.  Náplň vyučovania je zameraná na rozvoj manuálnej zručnosti, výtvarného citu, fantázie a predstavivosti pri skúmaní možností tvárneho materiálu – keramickej hliny.

 

DREVOREZBA

 MG 1296

Predmet rozšíreného vyučovania je zameraný na tvorbu z dreva.  Žiaci sa oboznámia s rôznymi rezbárskymi technikami a remeselnými postupmi opracovania, spájania a povrchovej úpravy dreva .  Toto rozšírené vyučovanie je vhodné pre žiakov, ktorí radi pracujú s materiálom,  a aj pre tých žiakov, ktorých príprava na ďalšie štúdium s výtvarným zameraním  vyžaduje skúsenosti s riešením priestorových objektov.  

TEXTIL

Témou rozširujúceho štúdia výtvarného odboru ZUŠ Irkutská v školskom roku 2015 / 2016 bude “ módny dizajn “ (módne návrhárstvo).
Móda je veľmi všeobecný pojem s viacerými podtémami. Odzrkadľuje sa v mnohých oblastiach spoločenského života, navzájom sa ovplyvňujúc. Získava tak čaro rozmanitosti. Z hľadiska výtvarného, viaže na seba presahy z rôznych druhov umenia. V tomto ponímaní je práve ODEV akýmsi médiom, jazykom, symbolom…. ktorý reprezentuje módu.
Odevný dizajn ponúka množstvo výtvarných aktivít - od prvotnej témy nazerania na ESTETIKU, cez fázu “dizajnovania” teda návrhu odevu , až po samotnú realizáciu a prezentáciu. To je všeobecný postup, avšak každá etapa obsahuje rovnocenné témy spracovania s rozmanitými technikami- textilnými aj netextilnými.

ANIMÁCIA

 39A0086

Témou rozšíreného štúdia výtvarného odboru ZUŠ Irkutská v školskom roku 2015/2016 bude animácia a to, čo s animáciou úzko súvisí, a síce film. Okrem výtvarného postupu stop-motion animácie (“animácia zastaveného času”) zaznamenávanej digitálnou technikou sa teda môžete tešiť na základy filmového rozprávania a reči, ktoré podkladá ako animované, tak aj hrané filmy, spracovanie nasnímaných dát v počítači, ktoré okrem strihu znamená i zvučenie, prípadne i presahy do oblasti amatérskeho-hraného či dokumentárneho filmu.

 

 

f t g