Mgr. Jana Petreková, poverená vedením školy

Jana Petrekova

Mgr. Andrea Luxová, zástupkyňa riaditeľa

 Andrea Luxova

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová, učiteľka (RD)

 Zuzana Hegyesyova

PhDr. Ľudmila Hegyesyová, učiteľka

Ludmila Hegyesyova

PhDr. Eva Gavulová, učiteľka

Eva Gavulova

Mgr. Alica Šafáriková, učiteľka

Alica Safarikova

Akad. arch. Pavol Bratský, učiteľ

 Pavol Bratsky

Mgr. Viktor Kvoriak, učiteľ

Viktor Kvoriak

Ing. arch. Oleg Šuk

Oleg Suk

Oto Kacvinský, učiteľ rozšíreného vyučovania Drevorezba

Oto Kacvinsky

Branislav Šturmankin, učiteľ rozšíreného vyučovania Animovaný film

Branislav Sturmankin

Róbert Egreši, učiteľ

Robert Egresi

f t g