Riaditeľstvo ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach Vám oznamuje, že udeľuje  riaditeľské voľno žiakom dňa 27.4.2023 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov z dôvodu realizovania prijímacích pohovorov v ZUŠ Irkutská a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami.

f t g