RIADITEĽSTVO ZUŠ NA IRKUTSKEJ 1 V KOŠICIACH VÁM OZNAMUJE, ŽE UDEĽUJE RIADITEĽSKÉ VOĽNO ŽIAKOM DŇA 14.9.2021 PODĽA § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A  V SÚLADE  S § 3 ODS. 10 VYHLÁŠKY Č. 231/2009 Z. Z. O PODROBNOSTIACH O ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV NA ZÁKLADE ŽIADOSTI ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY, MESTA KOŠICE, V SÚVISLOSTI S NADCHÁDZAJÚCOU NÁVŠTEVOU PÁPEŽA FRANTIŠKA V NAŠOM MESTE A S TÝM SÚVISIACIM ORGANIZAČNÝM ZABEZPEČENÍM A BEZPEČNOSTNÝMI OPATRENIAMI.

f t g