Sme záujmová škola pre talentované deti od päť rokov, pre škôlkarov, školákov, ale i stredoškolákov, ktorý ZUŠ ešte nenavštevovali, ale chceli by po strednej škole pokračovať na vysokých školách umeleckého zamerania ako je architektúra, dizajn a iné...

-vyučovanie je jedenkrát za týždeň v intervaloch 14.00- 16.15hod alebo 16.30-18.45hod

-vyučujú sa u nás predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti a s pribúdajúcim vekom aj fotografia a vybrané state z dejín umenia

-v prípade záujmu možnosť rozšíreného vyučovania v predmetoch textil, počítačová grafika, drevorezba, fotografia. 

 

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ :

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

VS KAŽDÉ DIEŤA MÁ SVOJ POČAS ŠTÚDIA

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ ODVÍJAJÚCI SA OD ČESTNÉHO VYHLÁSENIA SA PLATÍ DVAKRÁT V ROKU, ZA KAŽDÝ POLROK :

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM            35 EUR / POLROK

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM             40 EUR / POLROK

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK :

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK 30.-€ RAZ ZA ŠKOLSKÝ ROK OZ RODIČIA A PRIATELIA ZUŠ IRKUTSKÁ 1 FINEART

Vážení rodičia, milí žiaci,

podľa Školského semaforu, ktorý bol opäť aktualizovaný, sa mimoškolské aktivity nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.

Žiaci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy do karantény nejdú - individuálna izolácia.

Nové vyhlášky ÚVZ SR súvisiace prevádzkou školy sú zverejnené na:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_26.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_27.pdf

OD 10.1.2022 NAŠA ZUŠ OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE ( POVINNÉ JE RÚŠKO A VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI )

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17.1.2022 a manuálu Školský semafor aktualizovaného k 19.1.2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sa vyučovací proces a všetky aktivity v Základnej umeleckej škole Irkutská 1 Košice organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnej vyhlášky 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky vyučovacieho procesu v našej Základnej umeleckej škole Irkutská 1 Košice nasledovne:  

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest z kmeňovej školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č. 4). Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom žiaka (v elektronickej alebo printovej podobe), odovzdá rodič – zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi ZUŠ. 

Ďakujeme za pochopenie.  

  

Školský semafor

Potvrdenie o vykonaní Antigénového samotestu – žiak ZUŠ 

Oznámenie o výnimke z karantény – žiak ZUŠ

Vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak ZUŠ do 12 rokov

                                                               

f t g